Konsultstöd

Målgruppen är Arbetslag i förskolor och skolor, samt individuell handledning för pedagoger och lärare.

Vi rekommenderar att handledning ges under en sammanhållen period för att ge förutsättning för kontinuitet och utveckling. Exempel på upplägg är att vår konsult träffar varje arbetslag var 3-4 vecka under en termin eller ett läsår. Om ett arbetslag har ett specifikt problemområde kan handledningen behöva koncentreras under en period och ske med kortare intervall.

BARN OCH ELEVER I BEHOV AV STÖD

Handledning kring enskilda barn eller elever utförs av erfarna specialpedagoger. I handledningen ingår stöd i att upprätta pedagogisk kartläggning och handlingsplan/åtgärdsprogram. Vår metodik går ut på att kartlägga verksamheten, arbetssätt och vilka situationer som kan innebära svårigheter för enskilda barn och elever. En annan stödfunktion som våra konsulter erbjuder är att närvara vid samtal med vårdnadshavare.

Vi handleder även i utformning av ansökan om tilläggsbelopp för enskilda barn och elever av kommuner.

HANDLEDNING VID KRIS

Som ledare för en pedagogisk verksamhet kan man komma att ställas inför en svår situation där externt stöd kan bli aktuellt för att kartlägga nödvändiga insatser och identifiera effektiva lösningar. Konkret kan detta stöd bestå av att handleda förskolan eller skolans ledning i de olika steg som ingår i ett krisarbete, som exempelvis kommunikativa strategier i kontakt med medarbetare, myndigheter och vårdnadshavare.

INDIVIDUELL HANDLEDNING

Vi rekommenderar två individuella samtal per termin. Första samtalet syftar till att kartlägga utvecklingsområden, identifiera styrkor och att sätta upp individuella mål för medarbetarens professionella utveckling. Vid nästa samtal utvärderas och analyseras arbetet mot målen, samt hur medarbetaren själv ser på sin utveckling och hur denna kan arbeta vidare mot fortsatt utveckling. För att kunna fortsätta synliggöra den professionella rollen och utvecklingen för medarbetaren rekommenderas att detta arbete fortgår under minst ett läsår.