Föreläsning

Föreläsning kan t ex förläggas på planeringsdag eller på APT. Vissa föreläsningar kan ingå i ett paket där även handledning för arbetslag ingår, t ex vid lågaffektivt bemötande, där man kan följa upp arbetet i arbetslagen.

NORMKREATIVITET I FÖRSKOLA OCH SKOLA

De normer vi som pedagoger och lärare omges av får betydelse för barns och elevers villkor och inflytande i förskola och skola. För att utmana rådande normer och synsätt behöver vi först bli medvetna om den kultur vi vistas i.

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE FÖR BARN OCH ELEVER I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Pedagoger och lärare möter i sin vardag barn och elever med problemskapande beteenden som har sin utgångspunkt i svårigheter i att reglera affekter. I mötet med dessa barn och elever blir bemötandet från den vuxna avgörande för konsekvenserna för dessa svårigheter.

FIRO I FÖRSKOLA OCH SKOLA

FIRO är en väl beprövad modell för grupprocesser och ledarskap som kan ge pedagoger och lärare verktyg i arbetet med att forma harmoniska grupper och utveckla sitt ledarskap.

WORKSHOPS FÖR STÄRKT GRUPPSAMMANHÅLLNING

Leds av konstpedagog eller dramapedagog
En förutsättning för att lyckas nå gemensamma mål i en verksamhet är att deltagarna känner samhörighet och grupptillhörighet. Ett sätt att arbeta med gruppsammanhållning är att skapa tillfällen för möten med fokus på samarbete, socialt samspel och problemlösning.