FÖRELÄSNINGAR OCH HANDLEDNING MED SPJUTSPETSKOMPETENS 

Att driva den pedagogiska utvecklingen framåt är ett av de viktigaste uppdragen som pedagogisk ledare inom förskola och skola. För att lyckas med förändringsarbetet behöver berörda medarbetare få en gemensam bild av varför man vill eller behöver utveckla just det området. Det görs effektivast genom att inleda med en gemensam föreläsning, som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Med en gemensam grund ges förutsättning för ömsesidig förståelse och samsyn. Detta är avgörande för att förändringen ska kunna implementeras och få fäste i verksamheten. Veritas har verksamma specialpedagoger och förskolechefer som föreläser om både generella och mer specifika pedagogiska frågor, som rör allt från grupputveckling, demokratiska frågor och lågaffektivt bemötande.

Handledning är ett verktyg för att utveckla det professionella förhållningsättet i pedagogers och lärares yrkespraktik. Alla verksamheter behöver med jämna mellanrum införa nya perspektiv av en utomstående aktör, som fungerar som ett stöd inom pedagogiska dilemman och utmanar med nya synsätt i förändringsarbeten och konflikthantering. Genom handledning, rådgivning och kvalificerade samtal lyfter vi fram och arbetar med relevanta frågor, utifrån specifika behov, men även generellt för att utveckla verksamheten. Hos Veritas finns kompetenta och erfarna specialpedagoger som fungerar som ett kontinuerligt stöd under både kortare och längre perioder.

Exempel på konsulttjänster

Handledning

Målgruppen är Arbetslag i förskolor och skolor, samt individuell handledning för pedagoger och lärare.

Vi rekommenderar att handledning ges under en sammanhållen period för att ge förutsättning för kontinuitet och utveckling. Exempel på upplägg är att vår konsult träffar varje arbetslag var 3-4 vecka under en termin eller ett läsår. Om ett arbetslag har ett specifikt problemområde kan handledningen behöva koncentreras under en period och ske med kortare intervall.

Barn och elever i behov av stöd

Handledning kring enskilda barn eller elever utförs av erfarna specialpedagoger. I handledningen ingår stöd i att upprätta pedagogisk kartläggning och handlingsplan/åtgärdsprogram. Vår metodik går ut på att kartlägga verksamheten, arbetssätt och vilka situationer som kan innebära svårigheter för enskilda barn och elever. En annan stödfunktion som våra konsulter erbjuder är att närvara vid samtal med vårdnadshavare.

Vi handleder även i utformning av ansökan om tilläggsbelopp för enskilda barn och elever av kommuner.

Handledning vid kris

Som ledare för en pedagogisk verksamhet kan man komma att ställas inför en svår situation där externt stöd kan bli aktuellt för att kartlägga nödvändiga insatser och identifiera effektiva lösningar. Konkret kan detta stöd bestå av att handleda förskolan eller skolans ledning i de olika steg som ingår i ett krisarbete, som exempelvis kommunikativa strategier i kontakt med medarbetare, myndigheter och vårdnadshavare.

Individuell handledning

Vi rekommenderar två individuella samtal per termin. Första samtalet syftar till att kartlägga utvecklingsområden, identifiera styrkor och att sätta upp individuella mål för medarbetarens professionella utveckling. Vid nästa samtal utvärderas och analyseras arbetet mot målen, samt hur medarbetaren själv ser på sin utveckling och hur denna kan arbeta vidare mot fortsatt utveckling. För att kunna fortsätta synliggöra den professionella rollen och utvecklingen för medarbetaren rekommenderas att detta arbete fortgår under minst ett läsår.

Föreläsningar och workshop

Föreläsning kan t ex förläggas på planeringsdag eller på APT. Vissa föreläsningar kan ingå i ett paket där även handledning för arbetslag ingår, t ex vid lågaffektivt bemötande, där man kan följa upp arbetet i arbetslagen.

Normkreativitet i förskola och skola

De normer vi som pedagoger och lärare omges av får betydelse för barns och elevers villkor och inflytande i förskola och skola. För att utmana rådande normer och synsätt behöver vi först bli medvetna om den kultur vi vistas i.

Lågaffektivt bemötande för barn och elever i förskola och skola

Pedagoger och lärare möter i sin vardag barn och elever med problemskapande beteenden som har sin utgångspunkt i svårigheter i att reglera affekter. I mötet med dessa barn och elever blir bemötandet från den vuxna avgörande för konsekvenserna för dessa svårigheter.

FIRO i förskola och skola

FIRO är en väl beprövad modell för grupprocesser och ledarskap som kan ge pedagoger och lärare verktyg i arbetet med att forma harmoniska grupper och utveckla sitt ledarskap.

Workshops för stärkt gruppsammanhållning 

Leds av konstpedagog eller dramapedagog
En förutsättning för att lyckas nå gemensamma mål i en verksamhet är att deltagarna känner samhörighet och grupptillhörighet. Ett sätt att arbeta med gruppsammanhållning är att skapa tillfällen för möten med fokus på samarbete, socialt samspel och problemlösning.

X