Pedagogisk SPJUTSPETSKOMPETENS 

Att driva den pedagogiska utvecklingen framåt är ett av de viktigaste uppdragen som pedagogisk ledare inom förskola och skola. För att lyckas med förändringsarbetet behöver berörda medarbetare få en gemensam bild av varför man vill eller behöver utveckla just det området. Det görs effektivast genom att inleda med en gemensam föreläsning, som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Med en gemensam grund ges förutsättning för ömsesidig förståelse och samsyn. Detta är avgörande för att förändringen ska kunna implementeras och få fäste i verksamheten. Veritas har verksamma specialpedagoger och förskolechefer som föreläser om både generella och mer specifika pedagogiska frågor, som rör allt från grupputveckling, demokratiska frågor och lågaffektivt bemötande.

Handledning är ett verktyg för att utveckla det professionella förhållningsättet i pedagogers och lärares yrkespraktik. Alla verksamheter behöver med jämna mellanrum införa nya perspektiv av en utomstående aktör, som fungerar som ett stöd inom pedagogiska dilemman och utmanar med nya synsätt i förändringsarbeten och konflikthantering. Genom handledning, rådgivning och kvalificerade samtal lyfter vi fram och arbetar med relevanta frågor, utifrån specifika behov, men även generellt för att utveckla verksamheten. Hos Veritas finns kompetenta och erfarna specialpedagoger som fungerar som ett kontinuerligt stöd under både kortare och längre perioder.